kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2020-2021

Thứ tư - 18/11/2020 16:58
Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020 - 2021
PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH
 
 


Số:      /KH-THCSMT

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

          Mỹ Phước, ngày     tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH
Công tác pháp chế năm học 2020 - 2021
 
Thực hiện Công văn số 401/PGDĐT-HCTH ngày 12/11/2020 của Phòng GD&ĐT Bến Cát  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 -2021. Trường THCS Mỹ Thạnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của Trường THCS Mỹ Thạnh;
- Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế tại trường THCS Mỹ Thạnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
2. Yêu cầu
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trường học trong việc kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế; quan tâm, tạo điều kiện để người làm công tác pháp chế thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ;
- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
- Gắn chặt hơn nữa công tác Công tác pháp chế với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học Giáo dục công dân, đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.  
II. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
          2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới của ngành.
          3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật và thực hiện rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật.
          4. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong toàn ngành.
5.Ưu tiên, tập trung, tham gia góp ý dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật và thực hiện rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản (QPPL) đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác pháp chế.
- Phân công cán bộ, giáo viên làm kiêm nhiệm phụ trách công tác pháp chế trên cơ sở biên chế hiện có của nhà trường.
- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác pháp chế khi được triệu tập.
2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Về công tác xây dựng pháp luật
Tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
2.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
+ Triển khai đầy đủ nội dung Công văn số 401/PGDĐT-HCTH ngày 12/11/2020 của Phòng GD&ĐT Bến Cát  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 -2021
+ Chủ động kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến ngành do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung khắc phục những hạn chế trong các văn bản QPPL hiện hành.
2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tổ chức phổ biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Giáo dục. Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và thường xuyên bổ sung thêm đầu sách cho tủ sách pháp luật tại đơn vị.
Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên.
- Phát động, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật theo kế hoạch của cấp trên.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Kế hoạch PBGDPL năm 2020-2021.
Thời gian thực hiện: Thực hiện theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020-2021 của Phòng GD&ĐT.
2.4. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
- Triển khai đầy đủ các nội dung Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020-2021 của ngành Giáo.
- Nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS nhà trường.
2.5. Về công tác bồi thường của Nhà nước
Thực hiện công tác giải quyết, bồi thường Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).
Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.6. Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế theo quy định.
2.7. Nhiệm vụ khác
 Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan cấp trên giao hoặc theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 và tổ chức triển khai có hiệu quả tại nhà trường;
2. Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền. phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2020 (trước 25/11/2020)
3. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục năm 2020 (trước ngày 1/12/2020)
4. Báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2020-2021 trước ngày 10/05/2021.
Các báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ Email: vuth@bc.sgdbinhduong.edu.vn
5. Chủ động phối hợp với Ban Tư pháp phường rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác pháp chế trường học trên địa bàn.
3. Bộ phận phụ trách công tác Pháp chế xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai, thi hành các văn bản QPPL tại nhà trường; đảm bảo hoạt động quản lý của trường đúng quy định của pháp luật. Thực hiện báo cáo định kỳ công tác pháp chế về Phòng GD&ĐT theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 của trường THCS Mỹ Thạnh.  Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu tất cả các tập thể cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT;
- BGH;
- Website của trường;
- Lưu: HC.
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Giàu

Nguồn tin: TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Video
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây