Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điểm hình tiên tiến trong đơn vị giai đoạn 2020-2025

Thứ sáu - 08/01/2021 16:52
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến của trường THCS Mỹ Thạnh giai đoạn 2020-2025
   PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   

     Số:      /KH-THCSMT                                    Mỹ Phước, ngày      tháng      năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và
nhân rộng điển hình tiên tiến trường THCS Mỹ Thạnh giai đoạn 2020 - 2025
 
 

Căn cứ Công văn số 08/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 04 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến cát về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị giai đoạn 2020-2025;
Căn cứ thực tế về tổ chức và thực hiện phong trào thi đua của đơn vị, Trường THCS Mỹ Thạnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến của trường giai đoạn 2020 - 2025 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đơn vị, của ngành đã đề ra.                             
- Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn chủ động và kịp thời phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường.
- Tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được rèn luyện, phát triển trong môi trường thuận lợi, có điều kiện phát huy cao nhất khả năng trong học tập và trong công tác.
- Tạo nên phong trào thi đua học tập, làm theo gương người tốt, việc tốt trong nhà trường. Góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến, ngăn chặn và đẩy lùi những tiêu cực trong trường học.
- Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện đồng bộ với sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Các điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực trong nhà trường và trong ngành.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gắn với thi đua “Đẫy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Kết hợp với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025”
- Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
-  Triển khai Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Phổ biến, giới thiệu, học tập và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Chú trọng phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua, được quần chúng nhân dân và tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.
III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ
Các đoàn thể, tổ chuyên môn cần tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, gương điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu nêu gương học tập các điển hình để nhân rộng, bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được tập thể suy tôn để có kế hoạch biểu dương và đề nghị các hình thức khen thưởng kịp thời, cụ thể:
1. Đối tượng, tiêu chí chung
Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua của nhà trường, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Việc bình chọn gương điển hình tập trung ưu tiên các cá nhân có kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thị xã, các hội thi do ngành tổ chức như kỳ thi KHKT..., gương người tốt việc tốt.
2.Tiêu chí mô hình, gương điển hình tiên tiến cụ thể
Ngoài tiêu chí chung, gương điển hình tiên tiến cần có các tiêu chí sau:
Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan…
Thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đạt thành tích nổi bật trong việc thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của đơn vị và của ngành. Căn cứ vào kết quả cụ thể: Giáo viên giỏi các cấp, kết quả làm đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng học sinh giỏi… Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
   Riêng đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải là người luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan; thực hiện tốt các chức trách được giao, nói đi đôi với làm; luôn chỉ đạo tốt và gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; là người gương mẫu thực hiện chế độ công tác, hội họp, thông tin báo cáo đúng quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là gương điển hình tiên tiến khi tập thể do cá nhân đó đứng đầu phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền:
Cấp ủy, Ban Giám hiệu, BCH công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, BCH Chi đoàn, TPT đội, ban nữ công thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho CBGV-NV và học sinh về vị trí, vai trò quan trọng của công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, từ đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường.
2. Phát hiện, lựa chọn gương điển hình tiên tiến
Bao gồm các cá nhân của công chức, viên chức, người lao động và học sinh; các tập thể: đoàn thể, tổ chuyên môn căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn mỗi tổ chức, đoàn thể 01 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của bộ phận mình gửi danh sách đăng ký về Hội đồng thi đua - khen thưởng của nhà trường qua đồng chí chủ tịch công đoàn hàng năm học.
Căn cứ vào danh sách đăng ký, bộ phận phụ trách Thi đua - khen thưởng tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - khen thưởng của nhà trường.
- Bình chọn và xét khen thưởng gương điển hình tiên tiến
Hằng kỳ, hằng năm, Hội đồng thi đua, khen thưởng tổ chức bình chọn để biểu dương, khen thưởng đối với các gương điển hình tiên tiến đã đăng ký, bồi dưỡng nhân rộng nhằm biểu dương, tôn vinh.
Lựa chọn gương điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất (cả tập thể và cá nhân) có khả năng nhân rộng trên địa bàn toàn thị xã, Hội đồng thi đua lập danh sách đăng ký và báo cáo Phòng GD&ĐT đề nghị biểu dương, khen thưởng.
- Hồ Sơ gồm: Tóm tắt thành tích (Nêu bật được sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục)
Thời gian gửi hồ sơ: Trước ngày 10/3, 10/5, 10/9, 10/12 hàng năm
3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng.
Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa chọn, các đoàn thể, tổ chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng.
- BCH công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư Chi đoàn, TPT đội làm tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình; chế độ thông tin báo cáo.
4. Biện pháp thực hiện.
Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra.
Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng gương điển hình; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.
Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những gương sáng người tốt, việc tốt trên các bản tin, trên trang thông tin điện tử của trường. Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng có hiệu quả mô hình, gương điển hình.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến; đồng thời gửi danh sách đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến kèm theo kế hoạch về Hội đồng thi đua, khen thưởng trường đúng thời gian quy định.
2. Các đoàn thể, tổ chuyên môn cần tập trung xây dựng và lựa chọn được các mô hình, gương điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng.
3. Giao cho bộ phận phụ trách thi đua, khen thưởng theo dõi, đôn đốc các đoàn thể, các tổ triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường.
4. Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời về Hội đồng thi đua của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo thời qui định.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến của trường THCS Mỹ Thạnh giai đoạn 2020 - 2025./.

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo nhà trường;
- BCH Công đoàn;
- BCH Chi Đoàn;
- Các tổ;
- Lưu VT.                                                                                  Nguyễn Văn Giàu
 

Nguồn tin: TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Video
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây